Armênio/Livros da Bíblia em armênio

Antigo Testamento

editar
Nome armênio Nome latino
Ծննդոց Cnndoc'
Ելք Yelk'
Ղեւտական Ġewtakan
Թուոց T'uoc'
Օրենք Ōrenk¹
Յեսու Yesu
Դատավորներ Datavorner¹
Հռութ Hṙut'
1 Սամվել 1 Samvel
2 Սամվել 2 Samvel
1 Թագավորներ 1 T'agavorner¹
2 Թագավորներ 2 T'agavorner¹
1 Տարեգրություն 1 Taregrut'yun
2 Տարեգրություն 2 Taregrut'yun
Եզրաս Ezras¹
Նեեմիա Neemia¹
Եսթեր Est'er
Հոբ Hob
Սաղմոսարան Sałmosaran²
Առակաց Aṙakac'
Ժողովող Žoġovoġ²
Երգ երգոց Erg ergoc'
Եսայի Esayi
Երեմիա Yeremia¹
Ողբ Ołb³
Եզեկիել Yezekiel
Դանիել Daniel4
Ովսեեի Ovseei¹
Հովել Hovel
Ամովս Amovs
Աբդիա Abdia¹
Հովնան Hovnan
Միքիա Mik'ia¹
Նաում Naum4
Ամբակում Ambakum
Սոփոնիա Sop'onia¹
Անգեի Angei¹
Զաքարիա Zak'aria¹
Մաղաքիա Małak'ia¹

Novo Testamento

editar
Nome armênio Nome latino
Մատթեոս Matt'yeos¹
Մարկոս Markos¹
Ղուկաս Ghukas1, 2
Հովհաննես Hovhannes¹
Գործք առաքելոց Gorck' aṙak'eloc'
Հռովմայեցիս Hṙovmayec'is¹
1 Կորնթացիս 1 Kornt'ac'is¹
2 Կորնթացիս 2 Kornt'ac'is¹
Գաղատացիս Gałatac'is1, 2
Եփեսացիս Ep'esac'is¹
Փիլիպպեցիս P'ilippec'is¹
Կողոսացիս Kołosac'is1, 2
1 Թեսաղոնիկեցիներ 1 T'esałonikec'iner1, 2
2 Թեսաղոնիկեցիներ 2 T'esałonikec'iner1, 2
1 Տիմոթեոս 1 Timot'eos¹
2 Տիմոթեոս 2 Timot'eos¹
Տիտոս Titos¹
Փիլիմոն P'ilimon
Եբրայեցիս Ebrayec'is¹
Հակոբ Hakob
1 Պետրոս 1 Petros1, 5
2 Պետրոս 2 Petros1, 5
1 Հովհաննես 1 Hovhannes¹
2 Հովհաննես 2 Hovhannes¹
3 Հովհաննես 3 Hovhannes¹
Հուդա Huda¹
Հայտնություն Haytnut'yun

¹: Segundo o Wikcionário em armênio, todos os livros da Bíblia são oxítonos, exceto Օրենք, que é paroxítono. Em armênio, não existem proparoxítonas.

²: Segundo o Wikcionário em inglês, a transliteração de ղ pode variar entre ġ, gh ou ł, mas a pronúncia permanece a mesma ([ ʁ ]).

³: A pronúncia do Livro das Lamentações em armênio é [ vɔʁb ].

4: Os livros de Daniel e Naum têm grafia transliterada igual à do português.

5: Segundo o Wikcionário em armênio, Պետրոս se separa assim: Պետ.րոս.