Numerais cardinais

editar
Número Nome armênio Nome latino
1
մեկ mek
2
երկու erku
3
երեք erek'
4
չորս čors
5
հինգ hing
6
վեց vec'
7
յոթ yot'
8
ութ ut'
9
ինը inë
10
տասը tasë
11
տասնմեկ tasnmek
12
տասներկու tasnerku
13
տասներեք tasnerek'
14
տասնչորս tasnčors
15
տասնհինգ tasnhing
16
տասնվեց tasnvec'
17
տասնյոթ tasnyot'
18
տասնութ tasnut'
19
տասնինը tasninë
20
քսան k'san
30
երեսուն eresun
40
քառասուն k'aṙasun
50
հիսուն hisun
60
վաթսուն vat'sun
70
յոթանասուն yot'anasun
80
ութսուն ut'sun
90
իննսուն innsun
100
հարյուր haryur
200
երկու հարյուր erku haryur
300
երեք հարյուր erek' haryur
400
չորս հարյուր čors haryur
500
հինգ հարյուր hing haryur
600
վեց հարյուր vec' haryur
700
յոթ հարյուր yot' haryur
800
ութ հարյուր ut' haryur
900
ինը հարյուր inë haryur
1 000
հազար hazar
1 000 000
միլիոն milion
1 000 000 000
միլիարդ miliard
1 000 000 000 000
բիլիոն bilion
1 000 000 000 000 000
բիլիարդ biliard
1 000 000 000 000 000 000
տրիլիոն trilion
1 000 000 000 000 000 000 000
տրիլիարդ triliard

Numerais ordinais

editar
Número Nome armênio Nome latino
առաջին aṙaǰin
կուերորդ kuerord
երրորդ errord
չորրորդ čorrord
հինգերորդ hingerord
վեցերորդ vec'erord
յոթերորդ yot'erord
ութերորդ ut'erord
ինըերորդ inëerord
10º
տասըերորդ tasëerord
11º
տասնմեկերորդ tasnmekerord
12º
տասներկուերորդ tasnerkuerord
13º
տասներեքերորդ tasnerek'erord
14º
տասնչորսերորդ tasnčorserord
15º
տասնհինգերորդ tasnhingerord
16º
տասնվեցերորդ tasnvec'erord
17º
տասնյոթերորդ tasnyot'erord
18º
տասնութերորդ tasnut'erord
19º
տասնինըերորդ tasninëerord
20º
քսաներորդ k'sanerord
30º
երեսուներորդ eresunerord
40º
քառասուներորդ k'aṙasunerord
50º
հիսուներորդ hisunerord
60º
վաթսուներորդ vat'sunerord
70º
յոթանասուներորդ yot'anasunerord
80º
ութսուներորդ ut'sunerord
90º
իննսուներորդ innsunerord
100º
հարյուրերորդ haryurerord
200º
երկու հարյուրերորդ erku haryurerord
300º
երեք հարյուրերորդ erek' haryurerord
400º
չորս հարյուրերորդ čors haryurerord
500º
հինգ հարյուրերորդ hing haryurerord
600º
վեց հարյուրերորդ vec' haryurerord
700º
յոթ հարյուրերորդ yot' haryurerord
800º
ութ հարյուրերորդ ut' haryurerord
900º
ինը հարյուրերորդ inë haryurerord
1 000º
հազարերորդ hazarerord

Numerais multiplicativos

editar
Nome armênio Nome latino
երկակի erkaki
եռակի eṙaki
քառակին k'aṙakin
հնգապատիկ hngapatik
վեցապատիկ vec'apatik
յոթապատիկ yot'apatik
ութապատիկ ut'apatik
ինըապատիկ inëapatik
տասըապատիկ tasëapatik
տասնմեկապատիկ tasnmekapatik
տասներկուապատիկ tasnerkuapatik
տասներեքապատիկ tasnerek'apatik
տասնչորսապատիկ tasnčorsapatik
տասնհինգապատիկ tasnhingapatik
տասնվեցապատիկ tasnvec'apatik
տասնյոթապատիկ tasnyot'apatik
տասնութապատիկ tasnut'apatik
տասնինըապատիկ tasninëapatik
քսանապատիկ k'sanapatik
երեսունապատիկ eresunapatik
քառասունապատիկ k'aṙasunapatik
հիսունապատիկ hisunapatik
վաթսունապատիկ vat'sunapatik
յոթանասունապատիկ yot'anasunapatik
ութսունապատիկ ut'sunapatik
իննսունապատիկ innsunapatik
հարյուրապատիկ haryurapatik
երկու հարյուրապատիկ erku haryurapatik
երեք հարյուրապատիկ erek' haryurapatik
չորս հարյուրապատիկ čors haryurapatik
հինգ հարյուրապատիկ hing haryurapatik
վեց հարյուրապատիկ vec' haryurapatik
յոթ հարյուրապատիկ yot' haryurapatik
ութ հարյուրապատիկ ut' haryurapatik
ինը հարյուրապատիկ inë haryurapatik
հազարապատիկ hazarapatik