Corso/Alfabeto e numerais

A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

Numerais cardinais editar

1
uno
2
due
3
trè
4
quattru
5
cinque
6
sei
7
sette
8
ottu
9
nove
10
dieci
11
undici
12
dodici
13
tredici
14
quattordici
15
quindici
16
sedici
17
dicezzu
18
diciottu
19
dicinove
20
venti
30
trenta
40
quaranta
50
cinquanta
60
sessanta
70
settanta
80
ottanta
90
novanta
100
centu
200
ducenti
300
trecentu
400
quattrucentu
500
cinquecentu
600
seicentu
700
settecentu
800
ottucentu
900
novecentu
1 000
mille
1 000 000
millione
1 000 000 000
miliardu
1 000 000 000 000
billione
1 000 000 000 000 000
biliardu
1 000 000 000 000 000 000
trillione
1 000 000 000 000 000 000 000
triliardu
1 000 000 000 000 000 000 000 000
quattrillione
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
quattriliardu
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
quintillione

Numerais ordinais editar

I primu
II secondu
III terzu
IV quartu
V quintu
VI sestu
VII sittu
VIII ottavu
IX nonu
X decimu
XI undicesimu
XII dodicesimu
XIII tredicesimu
XIV quattordicesimu
XV quindicesimu
XVI sedicesimu
XVII dicezzesimu
XVIII diciottesimu
XIX dicinovesimu
XX vigesimu
XXX trigesimu
XL quadragesimu
L quinquagesimu
LX sessagesimu
LXX settuagesimu
LXXX ottogesimu
XC nonagesimu
C centesimu
CC ducentesimu
CCC trecentesimu
CD quadringentesimu
D quingentesimu
DC seicentesimu
DCC settingentesimu
DCCC ottingentesimu
CM noningentesimu
M millesimu

Numerais multiplicativos editar

 • doppiu
 • triplu
 • quàdruplu
 • quìntuplu
 • sèstuplu
 • sèttuplu
 • òttuplu
 • nònuplu
 • dècuplu
 • undècuplu
 • duodècuplu
 • tredècuplu
 • quattordècuplu
 • quindècuplu
 • sedècuplu
 • settendècuplu
 • ottodècuplu
 • novendècuplu
 • vigìntuplu
 • trigìntuplu
 • quadragìntuplu
 • quinquagìntuplu
 • sessagìntuplu
 • settuagìntuplu
 • ottogìntuplu
 • nonagìntuplu
 • cèntuplu
 • ducèntuplu
 • tricèntuplu
 • quadringèntuplu
 • quingèntuplu
 • seicèntuplu
 • settingèntuplu
 • ottingèntuplu
 • noningèntuplu
 • mìliplu

Nota: assim como o italiano, em corso os numerais ordinais são escritos com numeração romana.