Este livro ou módulo precisa ser formatado segundo o modelo wiki e/ou organizado conforme as convenções do Wikilivros. (discuta)
Por favor ajude a formatar este módulo de acordo com as diretrizes estabelecidas no livro de estilo.
Editor: considere colocar o mês e o ano da marcação.

Exercício 1 – Pronúncia do Esperanto


Pronuncie em voz alta:


helpi

hêl-pi

fraŭlo

fráu-lo

min

mi-nn

eĥo

e-rro

sinjoro

si-niô-ro

kanti

ka-nn-ti

pajlo

pái-lo

caro

tsá-ro

ĉarma

tchár-ma

ĵurnalo

jur-na-lo

ŝerci

chêr-tsi

kisi

kí-ssi

loko

lo-ko

pensi

pe-nn-si

krei

krê-i

rivero

ri-ve-ro

manĝi

ma-nn-dji

patroj

pá-troi

sesa

se-ssa

monto

mo-nn-to

balai

ba-lá-i

ŝipo

chí-po

Ĝo-jo

djô-io

balaj

bá-lai

cia

tsí-a

ĉia

tchí-a

regi

re-gui

reĝi

rê-dji

iu

í-u

ju

prujno

prúi-no

maljuna

maliú-na

seshora

sess-hô-ra

heroino

heroí-no

pesilo

pessí-lo

pezilo

pezí-lo

antaŭ

á-nn-tau

vesto

ve-ss-to

veŝto

vê-ch-to

praulo

pra-ú-lo

fraŭlo

fráu-lo
morgaŭ

môr-gau

nenio

není-o

adiaŭ

a-dí-au

rezervi

rezêr-vi

krajono

craiô-no

feino

fe-í-no

ĉiel

tchí-el

ŝanceli

chantsê-li

malplej

mál-plei

dudek

dú-dek

tiuj

tí-ui

kuiri

kuí-ri

alia

alí-amalhela

mal-hê-la

senhalta

senn-hál-ta

leciono

le-tsi-ô-no

ĉevalo

tche-vá-lo

beto

bê-to

geologo

ge-o-lô-go

geologio

gue-o-lo-guí-o

Ĝentila

djenn-tí-la

mallonga

mal-longa

dissemi

dis-sê-mi

pachoro

pats-hô-ro

Ĝuu

djú-u

lasthore

last-hô-re

elefanto

elefá-nn-to

dommastro

Dom-más-tro

kara

cá-ra

fiksa

fixa

ke

que


daŭrigi

dau-ri-gui

dimanĉo

di-mâ-nn-tcho

sinjoro

si-ni-ô-ro

ajn

ái-nn

ago

á-go

aĝo

á-djo

ĉasaĵo

thca-ssáj-o

peĉjo

pê-tchio

manjo

má-nio

eksceso

ekss-tsê-sso

farmacia

farma-tsí-a

fluida

fluí-da

foiro

fo-í-ro

geologio

geologí-o

infano

i-nn-fá-no

buljono

bu-liô-no


Pronuncie em voz alta:


Simpla, fleksebla, belsona, vere internacia en siaj

Sim-pla, fle-ksê-bla, bel-sô-na, vê-re in-Ter-na-tsía en sí-ai

elementoj, la lingvo Esperanto prezentas al la mondo

e-le-mên-toi, la lín-gvo Es-pe-rán-to pre-zên-tas al la môn-do

civilizita la sole veran solvon de la problemo de

tsi-vi-li-zí-ta la sô-le vê-ran sôl-von de la pro-blê-mo de

lingvo neŭtrala, ĉar tre facila por homoj nemulte

lín-gvo neu-trá-la, tchár trê fa-tsí-la por hô-moj nêmúl-te


instruitaj, ĝi estas komprenata sen peno de la

ins-tru-í-tai, dji êss-tas kom-pre-ná-ta sên pê-no de la

personoj bone edukitaj.

per-sô-noi bô-ne e-du-ki-tai.

Diga o nome das letras em Esperanto:


width="651"

A

B

C

ĉ

D

E

F

G

Ĝ

H

Ĥ

I

J

Ĵ

a

tsô

tchô

e

djô

rrô

rrrô

i

K

L

M

N

O

P

R

S

Ŝ

T

U

Ŭ

V

Z

ô

chô

u


Observação final:


Atenção: o "o" é sempre fechado em Esperanto (ô) e o "e" também é sempre fechado (ê)

Cuidado também para não pronunciar o estas letras no final das palavras como "u" e "i". Este é um dos erros mais comuns dos brasileiros.^Esperanto^ | Leciono 1 | Ekzercoj 1 | Leciono 2