Frísio/Alfabeto e numerais

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z

Numerais cardinais

editar
1
ien
2
twa
3
trije
4
fjouwer
5
fiif
6
seis
7
sân
8
acht
9
njoggen
10
tsien
11
alve
12
tolf
13
tretjin
14
fjirtjin
15
fyftjin
16
sechstjin
17
santjin
18
achttjin
19
njoggentjin
20
tweintich
30
tritich
40
fjirtich
50
fyftich
60
sechstich
70
santich
80
tachtich
90
njoggentich
100
hûndert
200
twahûndert
300
trijehûndert
400
fjouwerhûndert
500
fiifhûndert
600
sechshûndert
700
sânhûndert
800
achthûndert
900
njoggenhûndert
1 000
tûzen
1 000 000
miljoen
1 000 000 000
miljard
1 000 000 000 000
biljoen
1 000 000 000 000 000
biljard
1 000 000 000 000 000 000
triljoen
1 000 000 000 000 000 000 000
triljard
1 000 000 000 000 000 000 000 000
kwadriljoen
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kwadriljard
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
kwintiljoen

Numerais ordinais

editar
earst
twadde
tredde
fjirde
fyfde
seisde
sânde
achtste
njoggende
10º
tsiende
11º
alfde
12º
tolfde
13º
trettjinde
14º
fjirtjinde
15º
fyftjinde
16º
sechstjinde
17º
santjinde
18º
achttjinde
19º
njoggentjinde
20º
tweintichste
30º
tritichste
40º
fjirtichste
50º
fyftichste
60º
sechstichste
70º
santichste
80º
tachtichste
90º
njoggentichste
100º
hûndertste
200º
twahûndertste
300º
trijehûndertste
400º
fjouwerhûndertste
500º
fiifhûndertste
600º
sechshûndertste
700º
sânhûndertste
800º
achthûndertste
900º
njoggenhûndertste
1 000º
tûzende

Numerais multiplicativos

editar
 • dûbel
 • trijerigen
 • fjouwerrigen
 • fiifrigen
 • sechsrigen
 • sânrigen
 • achtrigen
 • njoggenrigen
 • tsienrigen
 • alverigen
 • tolfrigen
 • trettjinrigen
 • fjirtjinrigen
 • fyftjinrigen
 • sechstjinrigen
 • santjinrigen
 • achttjinrigen
 • njoggentjinrigen
 • tweintichrigen
 • tritichrigen
 • fjirtichrigen
 • fyftichrigen
 • sechstichrigen
 • santichrigen
 • tachtichrigen
 • njoggentichrigen
 • hûndertrigen
 • twahûndertrigen
 • trijehûndertrigen
 • fjouwerhûndertrigen
 • fiifhûndertrigen
 • sechshûndertrigen
 • sânhûndertrigen
 • achthûndertrigen
 • njoggenhûndertrigen
 • tûzenrigen