Gaélico Escocês/Alfabeto e numerais

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Numerais cardinais editar

1
aon
2
dhà
3
trì
4
ceathrar
5
còig
6
sia
7
seachd
8
ochd
9
naoi
10
deich
11
aon deug
12
dhà dheug
13
trì deug
14
ceithir deug
15
còig deug
16
sia deug
17
seachd deug
18
ochd deug
19
naoi deug
20
fichead
30
trìthead
40
ceathrad
50
naochad
60
trì fichead
70
seachdad
80
ochdad
90
ceithir fichead 's a deich
100
ceud
200
dà cheud
300
trì cheud
400
ceathrar cheud
500
còig cheud
600
sia cheud
700
seachd cheud
800
ochd cheud
900
naoi cheud
1 000
mìle
1 000 000
millean
1 000 000 000
billean
1 000 000 000 000
trillean
1 000 000 000 000 000
quatrillean
1 000 000 000 000 000 000
quintillean
1 000 000 000 000 000 000 000
sextillean
1 000 000 000 000 000 000 000 000
setillean
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000
octillean
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
nonillean

Numerais ordinais editar

ciad
soiceand
trìtheamh
ceathramh
còigeamh
siathamh
seachdamh
ochdamh
naoideamh
10º
deicheamh
11º
a h-aon deug
12º
a dhà deug
13º
a trì deug
14º
a ceithir deug
15º
a còig deug
16º
a sia deug
17º
a seachd deug
18º
a ochd deug
19º
a naoi deug
20º
ficheadamh
30º
deich thar fhichead
40º
ceathradamh
50º
naochadamh
60º
trì ficheadamh
70º
seachdadamh
80º
ochdadamh
90º
ceithir fichead 's a deicheamh
100º
ceudamh
200º
dà cheudamh
300º
trì cheudamh
400º
ceathrar cheudamh
500º
còig cheudamh
600º
sia cheudamh
700º
seachd cheudamh
800º
ochd cheudamh
900º
naoi cheudamh
1 000º
mìleamh

Numerais multiplicativos editar

 • dùbailte
 • trioblaid
 • ceathrarblaid
 • coigoblaid
 • siablaid
 • seachdoblaid
 • ochdoblaid
 • naoiblaid
 • deichoblaid
 • aon deugoblaid
 • dhà deugoblaid
 • trì deugoblaid
 • ceithir deugoblaid
 • còig deugoblaid
 • sia deugoblaid
 • seachd deugoblaid
 • ochd deugoblaid
 • naoi deugoblaid
 • ficheadoblaid
 • tritheadoblaid
 • ceathradoblaid
 • naochadoblaid
 • trì ficheadoblaid
 • seachdadoblaid
 • ochdadoblaid
 • ceithir fichead 's a deichoblaid
 • ceudoblaid
 • dà cheudoblaid
 • trì cheudoblaid
 • ceathrar cheudoblaid
 • còig cheudoblaid
 • sia cheudoblaid
 • seachd cheudoblaid
 • ochd cheudoblaid
 • naoi cheudoblaid
 • mìleblaid