Min Dong/Livros da Bíblia em min dong

Antigo Testamento

editar
Nome chinês Nome latino
創世記 Cháung-sié Gé
出埃及記 Chók Ăi-gĭk Gé
利未記 Lé-ê-gé
民數記 Mìng-só-gé
申命記 Sĭng-mêng-gé
約書亞記 Iók-cṳ̆-ā-gé
士師記 Sê̤ṳ-sṳ̆-gé
路得記 Lô-dáik-gé
撒母耳記前書 Sák-mū-ngī-gé-cièng-cṳ̆
撒母耳記後書 Sák-mū-ngī-gé-hâiu-cṳ̆
列王記錄上 Liĕk-uòng-gé-liŏk Siông
列王記錄下 Liĕk-uòng-gé-liŏk Hâ
歷代志錄上 Lăk-dâi-cé-liŏk Siông
歷代志錄下 Lăk-dâi-cé-liŏk Hâ
以士拉書 Ī-sê̤ṳ-lá-cṳ̆
尼希米書 Nà̤-hĭ-mī-cṳ̆
以士帖書 Ī-sê̤ṳ-táik-cṳ̆
約伯書 Iók-báik-cṳ̆
詩篇 Sĭ-piĕng
箴言 Cĭng-ngiòng
傳道書 Diòng-dô-cṳ̆
雅歌書 Ngā-gŏ-cṳ̆
以賽亞書 Ī-suói-ā-cṳ̆
耶利米書 Ià-lé-mī-cṳ̆
耶利米哀歌 Ià-lé-mī Ăi-gŏ̤
以西結 Ī-să̤-giék
但以理 Dáng-ī-lī
訶西書 Hŏ̤-să̤-cṳ̆
約珥書 Iók-ngī-cṳ̆
亞摩士書 Ā-mò̤-sê̤ṳ-cṳ̆
阿巴底亞書 Ŏ̤-bă-dī-ā-cṳ̆
約拿書 Iók-nā-cṳ̆
米迦書 Mī-giă-cṳ̆
拿溫書 Nā-ŭng-cṳ̆
哈巴谷書 Hăk-bă-gók-cṳ̆
西番雅書 Să̤-huăng-ngā-cṳ̆
哈基書 Hăk-gĭ-cṳ̆
撒賈利亞書 Sák-gă-lé-ā-cṳ̆
瑪拉基書 Mā-lăk-gĭ-cṳ̆

Novo Testamento

editar
Nome chinês Nome latino
馬太福音 Mā-tái Hók Ĭng
馬可 Mā-kō̤
路加福音 Lô-gă Hók Ĭng
約翰福音 Iók-hâng Hók Ĭng
使徒行傳 Sé̤ṳ-dù Hèng-diông
羅馬書 Lò̤-mā Cṳ̆
哥林多前書 Gŏ̤-lìng-dŏ̤ Cièng Cṳ̆
哥林多後書 Gŏ̤-lìng-dŏ̤, Hâiu Cṳ̆
加拉太書 Gă-lăk-tái Cṳ̆
以弗所書 Ī-hók-sū Cṳ̆
腓力比書 Pì-lĭk-bī Cṳ̆
歌羅西書 Gŏ̤-lò̤-să̤ Cṳ̆
帖撒羅尼迦前書 Táik-sák-lò̤-nà̤-giă Cièng Cṳ̆
帖撒羅尼迦後書 Táik-sák-lò̤-nà̤-giă, Hâiu Cṳ̆
提摩太前書 Tì-mò̤-tái Cièng Cṳ̆
提摩太後書 Tì-mò̤-tái Hâiu Cṳ̆
提多書 Tì-dŏ̤ Cṳ̆
腓利門書 Pì-lé-muòng Cṳ̆
希伯來書 Hĭ-báik-lài Cṳ̆
雅各書 Ngā-gáuk Cṳ̆
彼得前 Bī-dáik Cièng
彼得後 Bī-dáik Hâiu
約翰一書 Iók-hâng Ék Cṳ̆
約翰二書 Iók-hâng Nê Cṳ̆
約翰三書 Iók-hâng Săng Cṳ̆
猶大書 Iù-dâi Cṳ̆
目示錄 Mĕk-sê Liŏh