Numerais cardinais editar

Número Nome chinês Nome latino
1
ék
2
3
săng
4
5
6
liù
7
8
9
jiŭ
10
shí
11
tóng
12
tián
13
十三 shí săng
14
十四 shí sì
15
十五 shí wŭ
16
十六 shí liù
17
十七 shí qī
18
十八 shí bā
19
十九 shí jiŭ
20
fēng
30
三十 săng shí
40
四十 sì shí
50
五十 wŭ shí
60
六十 liù shí
70
七十 qī shí
80
八十 bā shí
90
九十 jiŭ shí
100
quăn
200
两百个 liăng băi gé
300
三百 săng băi
400
四百 sì băi
500
五百 wŭ băi
600
六百 liù băi
700
七百 qī băi
800
八百 bā băi
900
九百 jiŭ băi
1 000
jiù
1 000 000
百万 băi wàn
1 000 000 000
十亿 shí yì
1 000 000 000 000
zhào
1 000 000 000 000 000
万亿 wàn yì
1 000 000 000 000 000 000
千之六次幂 qiān zhī liù cì mì

Numerais ordinais editar

Número Nome chinês Nome latino
cièng
hâiu
săng
liù
jiŭ
10º
shí
11º
tóng
12º
tián
13º
十三 shí săng
14º
十四 shí sì
15º
十五 shí wŭ
16º
十六 shí liù
17º
十七 shí qī
18º
十八 shí bā
19º
十九 shí jiŭ
20º
fēng
30º
三十 săng shí
40º
四十 sì shí
50º
五十 wŭ shí
60º
六十 liù shí
70º
七十 qī shí
80º
八十 bā shí
90º
九十 jiŭ shí
100º
quăn
200º
两百个 liăng băi gé
300º
三百 săng băi
400º
四百 sì băi
500º
五百 wŭ băi
600º
六百 liù băi
700º
七百 qī băi
800º
八百 bā băi
900º
九百 jiŭ băi
1 000º
jiù

Numerais multiplicativos editar

Nome chinês Nome latino
liăng
săng
liù
jiŭ
shí
tóng
tián
十三 shí săng
十四 shí sì
十五 shí wŭ
十六 shí liù
十七 shí qī
十八 shí bā
十九 shí jiŭ
fēng
三十 săng shí
四十 sì shí
五十 wŭ shí
六十 liù shí
七十 qī shí
八十 bā shí
九十 jiŭ shí
quăn
两百个 liăng băi gé
三百 săng băi
四百 sì băi
五百 wŭ băi
六百 liù băi
七百 qī băi
八百 bā băi
九百 jiŭ băi
jiù