Tagalo/Livros da Bíblia em tagalo

Antigo Testamento editar

 • Henesis
 • Exodo
 • Levitico
 • Mga Bilang
 • Deuteronomio
 • Josue
 • Mga Hukomt
 • Ruth
 • 1 Samuel
 • 2 Samuel
 • 1 Mga Hari
 • 2 Mga Hari
 • 1 Mga Cronica
 • 2 Mga Cronica
 • Ezra
 • Nehemias
 • Ester
 • Job
 • Mga Awit
 • Mga Kawikaan
 • Ang Mangangaral
 • Ang Awit ni Solomon
 • Isaias
 • Jeremias
 • Mga Panaghoy
 • Ezekiel
 • Daniel
 • Hosea
 • Joel
 • Amos
 • Obadias
 • Jonas
 • Mikas
 • Nahum
 • Habakkuk
 • Zefanias
 • Hagai
 • Zacarias
 • Malakias

Novo Testamento editar

 • Mateo
 • Marcos
 • Lucas
 • Juan
 • Ang Mga Gawa ng mga Apostol
 • Mga Taga-Roma
 • 1 Mga Taga-Corinto
 • 2 Mga Taga-Corinto
 • Mga Taga-Galacia
 • Mga Taga-Efeso
 • Mga Taga-Filipos
 • Mga Taga-Colosas
 • 1 Mga Taga-Tesalonica
 • 2 Mga Taga-Tesalonica
 • 1 Timoteo
 • 2 Timoteo
 • Tito
 • Filemon
 • Mga Hebreo
 • Santiago
 • 1 Pedro
 • 2 Pedro
 • 1 Juan
 • 2 Juan
 • 3 Juan
 • Judas
 • Pahayag